Senast publicerat 01-12-2022 13:01

Dagordning DO 133/2022 rd Plenum Torsdag 1.12.2022 kl. 16.00

1. Namnupprop

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru kommunminister Sirpa Paatero minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen miljö- och klimatminister Maria Ohisalo jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

3. Jenna Simulas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 39/2022 rd
Enda behandling

4. Statsrådets redogörelse för rättsvården

Statsrådets redogörelseSRR 13/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

Regeringens propositionRP 309/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 275/2022 rd
Remissdebatt

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om begäran om omprövning som gäller automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket

Regeringens propositionRP 276/2022 rd
Remissdebatt

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen

Regeringens propositionRP 283/2022 rd
Remissdebatt

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 284/2022 rd
Remissdebatt

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 285/2022 rd
Remissdebatt

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Regeringens propositionRP 286/2022 rd
Remissdebatt

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av växtskyddslagen

Regeringens propositionRP 287/2022 rd
Remissdebatt

13. Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen

Regeringens propositionRP 288/2022 rd
Remissdebatt

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 289/2022 rd
Remissdebatt

15. Regeringens årsberättelse 2021Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

BerättelseB 2/2022 rd
BerättelseB 20/2022 rd
Utskottets eget ärendeEÄ 27/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2022 rd
Enda behandlingen

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen

Regeringens propositionRP 245/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2022 rd
LagmotionLM 19/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 17/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en §-reservation) 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 kap. i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 237/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 183/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2022 rd
Första behandlingen

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 226/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2022 rd
Första behandlingen

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 samt lagstiftning om utvidgad beskattning av förtäckt dividend

Regeringens propositionRP 227/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2022 rd
Första behandlingen

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning

Regeringens propositionRP 225/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2022 rd
Första behandlingen

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 155/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2022 rd
Första behandlingen

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Regeringens propositionRP 143/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 19/2022 rd
Första behandlingen

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Regeringens propositionRP 111/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 20/2022 rd
Första behandlingen

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av brexitjusteringsreserven och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 134/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2022 rd
Första behandlingen

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Regeringens propositionRP 41/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2022 rd
Första behandlingen

29. Nästa plenum