Senast publicerat 02-12-2022 10:01

Dagordning DO 134/2022 rd Plenum Fredag 2.12.2022 kl. 13.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Övriga meddelanden

Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 

2.2. Regeringens propositioner

Statsrådet har 1.12.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 313, 314/2022 rd. 

2.3. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 1.12.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 14/2022 rd om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR). 

2.4. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 566, 572, 574, 578, 579/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.5. Övriga meddelanden

Återtagande av lagmotion LM 70/2022 rd 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) (endast votering) 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen

Regeringens propositionRP 245/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och till uttalande) (endast votering) 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 112/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) (endast votering) 

6. Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 55/2022 rd
Val

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Regeringens propositionRP 144/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 94/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Regeringens propositionRP 213/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Regeringens propositionRP 214/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 302/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2022 rd
Andra behandlingen

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 146/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Regeringens propositionRP 266/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2022 rd
Andra behandlingen

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 190/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen samt om upphävande av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård

Regeringens propositionRP 305/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

16. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

Regeringens propositionRP 258/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 176/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

18. Nästa plenum