Dagordning
DO
167
2018 rd
Plenum
Torsdag 28.2.2019 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
3
Meddelanden
3.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 28.2.2019 överlämnat regeringens proposition RP 324/2018 rd. 
3.2
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 27.2.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 78-80/2018 rd till utskott. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation) 
7
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
8
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
9
Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
10
Nästa plenum
Senast publicerat 28-02-2019 13:40