Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

DO 32/2021 rd

Innehållsförteckning
Dagordning
DO
32
2021 rd
Plenum
Fredag 26.3.2021 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 25.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 39, 40/2021 rd. Propositionen RP 39 tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 53, 55, 58, 62, 65, 68, 70, 71, 74–85, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 100, 102, 119/2021 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden) 
10
Nästa plenum
Senast publicerat 26-03-2021 10:01