Senast publicerat 10-05-2022 11:00

Dagordning DO 52/2022 rd Plenum Tisdag 10.5.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 34, 35/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 68/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen

Regeringens propositionRP 64/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 70/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

7. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Regeringens propositionRP 40/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2022 rd
Första behandlingen

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Regeringens propositionRP 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2022 rd
Första behandlingen

10. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till ställningstaganden och till motiveringen) 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändring och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 

12. Nästa plenum