Senast publicerat 11-06-2021 09:43

Dagordning DO 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 13.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 10.6.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 98-104/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 213, 266, 301, 314-319, 322, 323, 326, 335, 336, 338/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 30/2021 rd
Val

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 31/2021 rd
Val

5.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 32/2021 rd
Val

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 84/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 52/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalande) 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 80/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 88/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

14.  Nästa plenum