Senast publicerat 23-06-2021 10:49

Dagordning DO 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 342, 343, 345, 349, 352, 353/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.2.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 17.6.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 52-55/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer) (endast voteringar) 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) (endast votering) 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande) (endast voteringar) 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalande) (endast votering) 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalanden) (endast voteringar) 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalande) (endast votering) 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

13.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Statsrådets redogörelseSRR 3/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår tre reservationer) 

14.  Nästa plenum