Senast publicerat 28-06-2021 17:13

Dagordning DO 84/2021 rd Plenum Måndag 28.6.2021 kl. 14.01

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 23.6.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 106-108/2021 rd. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 32/2021 rd till utskott. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020 (B 6/2021 rd). 

2.4.  Valförrättning

Det meddelades att fyllnadsval till utskotten ska förrättas. 

3.  Ari Torniainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 27/2021 rd

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Statsrådets redogörelseSRR 3/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2021 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår tre reservationer) 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

8.  Nästa plenum