Senast publicerat 29-06-2021 15:22

Dagordning DO 86/2021 rd Plenum Onsdag 30.6.2021 kl. 10.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 29.6.2021 överlämnat regeringens proposition RP 109/2021 rd. 

2.2.  Övriga meddelanden

Republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 

2.3.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Andersson och Sarkkinen) SR 4/2021 rd. 

3.  Statens revisionsverks ekonomiförvaltning

Utskottets eget ärendeEÄ 4/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2021 rd
Enda behandlingen

4.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 12/2021 rd
Remissdebatt

5.  Kanslikommissionens utlåtande om uppsägning av ett tjänsteförhållande

Övrigt ärendeÖ 9/2021 rd
Enda behandling

6.  Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Statsrådets redogörelseSRR 2/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

7.  Nästa plenum