Senast publicerat 25-04-2022 09:39

Plenarprotokollets huvudsida PR 10/2022 rd Plenum Onsdag 16.2.2022 kl. 14.00—19.29

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.29. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.49 och 17.55—19.29) och förste vice talman Antti Rinne (15.49—17.55). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-6380Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 10/2022 rd
Val

Riksdagen valde Anneli Kiljunen till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 

3. Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

ValVAL 11/2022 rd
Val

Riksdagen valde Mika Kari till medlem i förvaltningsutskottet. 

4. Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 12/2022 rd
Val

Riksdagen valde Raimo Piirainen till medlem och Anneli Kiljunen till ersättare i finansutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Regeringens propositionRP 127/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 127/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2020 rd, 6/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 10/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som stora utskottet, grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

7. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Regeringens propositionRP 6/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

8. Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 3/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som lagutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

9. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 8 § i strafflagen

LagmotionLM 51/2021 rdMikko Kärnä cent m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 2/2022 rdKaisa Juuso saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

11. Lagmotion med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

LagmotionLM 4/2022 rdJuha Mäenpää saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

12. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.2.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.29.