Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 101/2018 rd Plenum Tisdag 16.10.2018 kl. 14.01—21.31

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 21.31. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—16.03 och 19.58—21.31), talman Paula Risikko (16.03—18.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.00—19.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-215324Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Statsrådets meddelande

Statsrådet har 15.10.2018 till riksdagen överlämnat meddelande SRM 1/2018 rd om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag. Meddelandet tas till behandling i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har 11.10.2018 remitterat unionsärendena U 90, 91/2018 rd till utskott. 

3.  Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Statsrådets meddelandeSRM 1/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Regeringens propositionRP 129/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 129/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag

Regeringens propositionRP 112/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 112/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark

Regeringens propositionRP 109/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 109/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 79/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Regeringens propositionRP 92/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 131/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 131/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Regeringens propositionRP 85/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 85/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag

Regeringens propositionRP 164/2018 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 17.10.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.31.