Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 115/2018 rd Plenum Torsdag 15.11.2018 kl. 16.01—19.41

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 19.41. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.01—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—19.41). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-223985Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om tjänster för barn, unga och familjer (Eeva-Johanna Eloranta sd)

Muntligt spörsmålMFT 181/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om metoder för att motverka klimatförändringen (Ville Vähämäki saf)

Muntligt spörsmålMFT 182/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om ändring av definitionen för våldtäkt (Krista Mikkonen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 183/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om förlängd varseltid för demonstrationer (Silvia Modig vänst)

Muntligt spörsmålMFT 184/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om förbättrande av arbetshälsan (Eva Biaudet sv)

Muntligt spörsmålMFT 185/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om handelsrelationerna mellan Finland och Storbritannien (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 186/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 227/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 221/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 222/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

6.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

BerättelseB 4/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som genom skriftväxling ska upprättas mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen

Regeringens propositionRP 209/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 209/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 180/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 180/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

LagmotionLM 54/2018 rdSari Raassina saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om folkomröstning om Finlands medlemskap i Europeiska unionen och Ekonomiska och monetära unionen

LagmotionLM 36/2018 rdPaavo Väyrynen mp m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av föreningslagen

LagmotionLM 40/2018 rdPaavo Väyrynen mp 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 32 § i föreningslagen

LagmotionLM 41/2018 rdPaavo Väyrynen mp 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.11.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.41.