Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 115/2020 rd Plenum Fredag 18.9.2020 kl. 12.59—13.31

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (12.59—13.31). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-315480Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 17.9.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 127-130/2020 rd. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020 (B 19/2020 rd). 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 592, 594, 599–603, 606, 607, 609, 611, 613, 615, 627/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

2.4.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Ekonomiutskottet har 16.9.2020 valt ledamot Hanna Kosonen till vice ordförande. 

3.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

BerättelseB 2/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 105/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 123/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Regeringens propositionRP 103/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)

Regeringens propositionRP 99/2020 rd
Regeringens propositionRP 106/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 112/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 120/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 22.9.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31.