Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 117/2018 rd Plenum Tisdag 20.11.2018 kl. 14.00—19.35

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.35. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—15.57 och 18.01—19.35) och andre vice talman Tuula Haatainen (15.57—18.01). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-225474Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har 15.11.2018 remitterat unionsärendet U 98/2018 rd till utskott. 

3.  Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

Statsrådets redogörelseSRR 6/2018 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som finansutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 223/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 224/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar

Regeringens propositionRP 236/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 228/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som genom skriftväxling ska upprättas mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen

Regeringens propositionRP 209/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018

Regeringens propositionRP 215/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 42-50/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 42-50/2018 rd till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab

Regeringens propositionRP 147/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 147/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 133/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 133/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd

Regeringens propositionRP 101/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 101/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 135/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 135/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 180/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 180/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen

Regeringens propositionRP 108/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 108/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 117/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 117/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Regeringens propositionRP 124/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 126/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker

Regeringens propositionRP 166/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 56-57/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen

Regeringens propositionRP 146/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 17/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 21.11.2018 kl.14.00. Plenum avslutades kl. 19.35.