Senast publicerat 28-10-2022 15:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 118/2022 rd Plenum Fredag 28.10.2022 kl. 12.59—13.30

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (12.59—13.30). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-58636Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 27.10.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 240-249/2022 rd. 

2.2. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 80, 81/2022 rd till utskott. 

2.3. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 479, 487, 493, 496–501, 503, 506-509, 516, 521, 524/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

InterpellationIP 4/2022 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 159/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 159/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Regeringens propositionRP 161/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning

Regeringens propositionRP 162/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 84/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 84/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 4. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 173/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 173/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning

Regeringens propositionRP 136/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2022 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt arbetspensionslagarna

Regeringens propositionRP 181/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2022 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt av 5 kap. i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 19 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor

Regeringens propositionRP 198/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 198/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar

Regeringens propositionRP 199/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

13. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar

Regeringens propositionRP 187/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 171/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

15. Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (RP 23/2022 rd)

Icke stadfäst lagISL 3/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

16. Icke stadfäst lag som återgått om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd)

Icke stadfäst lagISL 4/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

17. Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (RP 25/2022 rd)

Icke stadfäst lagISL 5/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 142/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 100/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Regeringens propositionRP 177/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 178/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022. 

23. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.11.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30.