Senast publicerat 09-11-2022 11:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 119/2022 rd Plenum Tisdag 8.11.2022 kl. 14.03—19.28

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 19.28. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.03—14.59), förste vice talman Antti Rinne (14.59—15.50 och 17.49—19.28) och talman Matti Vanhanen (15.50—17.49). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-60203Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 3.11.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 250-252/2022 rd. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Klimatårsberättelse 2022 (B 24/2022 rd). 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv, lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden och 1 § i förköpslagen

Regeringens propositionRP 222/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av bötesstraff

Regeringens propositionRP 241/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 252/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 246/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagen

Regeringens propositionRP 247/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen

Regeringens propositionRP 245/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 240/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Regeringens propositionRP 250/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 251/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 244/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 100/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Regeringens propositionRP 177/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 177/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar

Regeringens propositionRP 199/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 199/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar

Regeringens propositionRP 187/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 171/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 171/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 142/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 142/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 22, 35/2022 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 178/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 178/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21. Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (RP 23/2022 rd)

Icke stadfäst lagISL 3/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2022 rd
En behandling

Riksdagen godkände utskottets förslag om att lagen godkänns. Behandlingen av lagen i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22. Icke stadfäst lag som återgått om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd)

Icke stadfäst lagISL 4/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2022 rd
En behandling

Riksdagen godkände utskottets förslag om att lagen godkänns. Behandlingen av lagen i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23. Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (RP 25/2022 rd)

Icke stadfäst lagISL 5/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2022 rd
En behandling

Riksdagen godkände utskottets förslag om att lagen godkänns. Behandlingen av lagen i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt

Regeringens propositionRP 51/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regeringens propositionRP 69/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 69/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 152/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 152/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Regeringens propositionRP 185/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 185/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning

Regeringens propositionRP 136/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 136/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt arbetspensionslagarna

Regeringens propositionRP 181/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 181/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

30. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.11.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.28.