Senast publicerat 11-11-2021 16:30

Plenarprotokollets huvudsida PR 120/2021 rd Plenum Tisdag 19.10.2021 kl. 16.34—18.27

Plenum började kl. 16.34. Plenum avslutades kl. 18.27. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.34—18.27). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-400927Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Regeringens propositionRP 138/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 138/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen

LagmotionLM 19/2021 rdJari Myllykoski vänst m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

LagmotionLM 106/2020 rdMia Laiho saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Lagmotion med förslag till temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

LagmotionLM 14/2021 rdKai Mykkänen saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilaga 6.6 till vägtrafiklagen

LagmotionLM 16/2021 rdJanne Heikkinen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 182 § i lagen om transportservice

LagmotionLM 18/2021 rdJoonas Könttä cent m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om utvidgning av Sibbo storskogs nationalpark till Malms flygplats, dess ängar och omgivning

LagmotionLM 22/2021 rdEva Biaudet sv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 20.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.27.