Senast publicerat 11-11-2022 15:39

Plenarprotokollets huvudsida PR 120/2022 rd Plenum Onsdag 9.11.2022 kl. 13.59—20.35

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.35. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.59—15.59), andre vice talman Juho Eerola (15.59—18.00 och 19.59—20.35) och talman Matti Vanhanen (18.00—19.59). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-60840Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Övriga meddelanden

Talmanskonferensen har 18.10.2022 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 1/2022 rd till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 100/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 100/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-8 i proposition RP 74/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 75/2020 rd, 45/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 10/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

InterpellationIP 4/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 202/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2022. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2022. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Strålsäkerhetscentralen samt strålsäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 137/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2022. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2022. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 180/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2022. 

11. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.11.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.35.