Senast publicerat 10-11-2022 20:21

Plenarprotokollets huvudsida PR 121/2022 rd Plenum Torsdag 10.11.2022 kl. 16.03—19.26

Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 19.26. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.03—17.03) och förste vice talman Antti Rinne (17.03—19.26). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-61526Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om icke-brådskande hälsovårdstjänster för papperslösa (Kaisa Juuso saf)

Muntligt spörsmålMFT 180/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om regeringspartiernas riktlinjer gällande EU-kommissionens restaureringsförordning (Anne-Mari Virolainen saml)

Muntligt spörsmålMFT 181/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om regeringens funktionsförmåga (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 182/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om narkotikamissbruk bland ungdomar (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 183/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om regeringens funktionsförmåga (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 184/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Anneli Kiljunens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 36/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4. Statsministerns upplysning om den utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022

Statsministerns upplysningSU 4/2022 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 248/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande

Regeringens propositionRP 249/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

7. Klimatårsberättelse 2022

BerättelseB 24/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Regeringens propositionRP 243/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9. Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Strålsäkerhetscentralen samt strålsäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 137/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 137/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 202/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 202/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 204/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 180/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 180/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 11.11.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.26.