Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 122/2018 rd Plenum Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 16.31. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—16.03) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.03—16.31). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-227562Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 191/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 191/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 65-66/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 126/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 126/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker

Regeringens propositionRP 166/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 56-57/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2019 och till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Regeringens propositionRP 124/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 124/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 49, 88-89/2017 rd, 23/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning av ränteavdrag

Regeringens propositionRP 150/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 150/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen

Regeringens propositionRP 146/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 146/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 240/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 241/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 242/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

Regeringens propositionRP 238/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

Regeringens propositionRP 239/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 59/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 162/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Regeringens propositionRP 163/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 8/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 193/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 193/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Regeringens propositionRP 119/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 119/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 120/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 120/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 190/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 190/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Regeringens propositionRP 196/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 196/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Tiina Elovaaras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 59/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 48 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 53/2018 rdTimo Harakka sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

LagmotionLM 55/2018 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

24.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 e § i lagen om hemkommun

LagmotionLM 58/2018 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

25.  Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Statsrådets redogörelseSRR 2/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2018. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 203/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2018. 

27.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 29.11.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.31.