Senast publicerat 01-12-2022 13:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 122/2022 rd Plenum Fredag 11.11.2022 kl. 12.59—13.30

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.30. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (12.59—13.30). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-61959Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 10.11.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 253-270/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 502, 504, 510-512, 514, 515, 517-520, 522, 523, 525-527, 529-531, 535, 537, 553/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 10.11.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 11/2022 rd: Statsrådets redogörelse om nordiska gränshinder. 

2.4. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 10.11.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 12/2022 rd: Statsrådets framtidsredogörelse för handeln. 

3. Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

InterpellationIP 4/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-61909
Förslag om misstroende 9.11.2022
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4. Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 52/2022 rd
Val

Riksdagen valde Aki Lindén till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar

Regeringens propositionRP 199/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

6. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar

Regeringens propositionRP 187/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 171/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 142/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 142/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 22, 35/2022 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 178/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2022 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning

Regeringens propositionRP 238/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus samt till lag om ändring av 2 § i tobakslagen

Regeringens propositionRP 182/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 99/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration och 14 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 135/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 229/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027

Regeringens propositionRP 129/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 158/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Regeringens propositionRP 173/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 151/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 196/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022. 

22. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.11.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30.