Senast publicerat 18-11-2022 10:03

Plenarprotokollets huvudsida PR 125/2022 rd Plenum Torsdag 17.11.2022 kl. 16.00—18.09

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.09. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.00—17.54) och andre vice talman Juho Eerola (17.54—18.09). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-64280Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om stöd till jordbruket (Ville Vähämäki saf)

Muntligt spörsmålMFT 185/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om stöd till jordbruket (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 186/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om stöd till jordbruket (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 187/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om skatteincitament för forskning och produktutveckling (Kai Mykkänen saml)

Muntligt spörsmålMFT 188/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om att locka utländska företag till Finland (Anders Adlercreutz sv)

Muntligt spörsmålMFT 189/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om stöd till Ukraina (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 190/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7. Muntlig fråga om stöd till barnfamiljer (Tuula Väätäinen sd)

Muntligt spörsmålMFT 191/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8. Muntlig fråga om stöd till Ukraina (Hanna Huttunen cent)

Muntligt spörsmålMFT 192/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.9. Muntlig fråga om Finlands klimatåtgärder (Bella Forsgrén gröna)

Muntligt spörsmålMFT 193/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.10. Muntlig fråga om elbolagens överstora vinster (Veronika Honkasalo vänst)

Muntligt spörsmålMFT 194/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

ValVAL 53/2022 rd
Val

Riksdagen valde Jenna Simula till medlem i förvaltningsutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

Regeringens propositionRP 253/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativ

Regeringens propositionRP 254/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Regeringens propositionRP 266/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 267/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 268/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 269/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Regeringens propositionRP 260/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 7/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 168/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 235/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2022. 

14. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 18.11.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.09.