Senast publicerat 18-11-2022 14:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 126/2022 rd Plenum Fredag 18.11.2022 kl. 12.59—13.38

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.38. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (12.59—13.38). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-64536Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 17.11.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 271-308/2022 rd. 

2.2. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 17.11.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 13/2022 rd för rättsvården. 

2.3. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 528, 532-534, 538-542, 544-547, 549-552, 554, 558, 559, 561/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.4. Ordförande och vice ordförande till utskotten

Förvaltningsutskottet har 17.11.2022 valt ledamot Mari Rantanen till ordförande. 

3. Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 7/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2022 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 235/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 235/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning

Regeringens propositionRP 238/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 238/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus samt till lag om ändring av 2 § i tobakslagen

Regeringens propositionRP 182/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 182/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027

Regeringens propositionRP 129/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 129/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 170/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration och 14 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 135/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 135/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Regeringens propositionRP 173/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 173/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 151/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-14. i proposition RP 151/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 229/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 158/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 196/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 196/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 233/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 234/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om stärkande av köpkraft 2023 och till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 236/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022. 

18. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

Regeringens propositionRP 206/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 240/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 118/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Regeringens propositionRP 122/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022. 

22. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 22.11.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.38.