Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.00—13.33). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-162010Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 30.11.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 181-183/2017 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 472, 477, 478, 481, 483-488, 494, 507/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 138/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 107/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 37/2015 rd, LM 82, 88/2016 rd, LM 56, 58, 61, 87/2017 rd förkastas Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 160/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 123/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 28/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 123/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 141/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 141/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 9 § i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 125/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 125/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 11/2015 rd, 92/2016 rd, 84, 93/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 82/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 82/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens årsberättelse 2016Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016

BerättelseB 14/2017 rd
BerättelseB 9/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Regeringens propositionRP 135/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 61/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2017 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 135/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 163/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen

Regeringens propositionRP 73/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 140/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 113/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 161/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 4.12.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33.