Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 23.19. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.56), förste vice talman Antti Rinne (15.56—17.57 och 19.56—23.19) och andre vice talman Juho Eerola (17.57—19.56). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-322742Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 51-54/2020 rd till utskott. 

3.  Jussi Saramos begäran om befrielse från uppdragen som medlem i finansutskottet, ersättare i ekonomiutskottet och ersättare i Finlands delegation i Europarådet

Begäran om befrielseBEF 38/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Merja Kyllönens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 39/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Pia Lohikoskis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Begäran om befrielseBEF 40/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Regeringens propositionRP 141/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 143/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 144/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 145/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 147/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 148/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 149/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

Regeringens propositionRP 150/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 152/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 154/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 156/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Regeringens propositionRP 160/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

Regeringens propositionRP 54/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 130/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 116/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens propositionRP 124/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Regeringens propositionRP 107/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 111/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 126/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020. 

30.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.10.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 23.19.