Senast publicerat 25-11-2022 15:01

Plenarprotokollets huvudsida PR 129/2022 rd Plenum Torsdag 24.11.2022 kl. 16.01—19.20

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 19.20. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.01—17.02), andre vice talman Juho Eerola (17.02—18.57) och talman Matti Vanhanen (18.57—19.20). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-66977Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto arbetsminister Tuula Haatainen familje- och omsorgsminister Krista Kiuru kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om den ökade brottsligheten på gatorna och det ökade våldet (Veijo Niemi saf)

Muntligt spörsmålMFT 195/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om skolpolisverksamheten (Mikko Kinnunen cent)

Muntligt spörsmålMFT 196/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om tryggande av kvaliteten och resurserna inom småbarnspedagogiken (Ville Valkonen saml)

Muntligt spörsmålMFT 197/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om finansieringen av välfärdsområdena (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 198/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

Regeringens propositionRP 280/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt

Regeringens propositionRP 281/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen

Regeringens propositionRP 271/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om naturparker, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd

Regeringens propositionRP 270/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark

Regeringens propositionRP 308/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

Regeringens propositionRP 258/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av idrottslagen

Regeringens propositionRP 259/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen

Regeringens propositionRP 282/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 278/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen och om återkallande av reservationen mot artikel 9 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt lämnande av meddelanden

Regeringens propositionRP 279/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen (RP 165/2020 rd)

Regeringens propositionRP 272/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 273/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 141/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 141/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 167/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 167/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 163/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 93/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 88/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 88/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 228/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 228/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

Regeringens propositionRP 230/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 230/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 172/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 172/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen

Regeringens propositionRP 219/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 219/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 223/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 223/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

25. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 25.11.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.20.