Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 13/2021 rd Plenum Tisdag 23.2.2021 kl. 14.00—17.13

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.13. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (14.00—15.29) och talman Anu Vehviläinen (15.29—17.13). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-353686Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 12, 13/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 15/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 4/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 14/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 13/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Regeringens propositionRP 12/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen

Regeringens propositionRP 263/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 263/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Regeringens propositionRP 258/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 258/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 6/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 6/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 178/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 251/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 251/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 243/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 243/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 190/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 190/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 190/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 24.2.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.13.