Senast publicerat 25-11-2022 17:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00—13.33

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.33). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-67422Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 24.11.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 309-312/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 536, 543, 548, 555-557, 560, 562, 564, 565, 567-571/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 242/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2022 i proposition RP 242/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2022. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 99/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 99/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-13. i proposition RP 197/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 153/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 127/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast 31.1.2023. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 233/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 233/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 234/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 234/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om stärkande av köpkraft 2023 och till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 236/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 236/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

Regeringens propositionRP 206/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 206/2022 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 206/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 240/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 240/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 118/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 118/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Regeringens propositionRP 122/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 122/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 174/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 252/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

Regeringens propositionRP 239/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Regeringens propositionRP 144/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 94/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 106/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Regeringens propositionRP 213/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Regeringens propositionRP 214/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 302/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 146/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Regeringens propositionRP 266/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022. 

28. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.11.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33.