Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 131/2020 rd Plenum Torsdag 15.10.2020 kl. 19.54—20.07

Plenum började kl. 19.54. Plenum avslutades kl. 20.07. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (19.54—20.07). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-324160Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 15.10.2020 överlämnat regeringens proposition RP 164/2020 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 157/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 157/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 163/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 164/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

6.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

BerättelseB 2/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2020. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.10.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.07.