Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 133/2020 rd Plenum Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.13. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.00) och talman Anu Vehviläinen (16.00—16.13). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-325125Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 55/2020 rd till utskott. 

3.  Jenna Simulas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet och ersättare i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 41/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Ari Koponens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 42/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 167/2020 rd
Remissdebatt

Behandlingen av ärendet avbröts. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2020 rd
Remissdebatt

Behandlingen av ärendet avbröts. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Regeringens propositionRP 171/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 169/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

Regeringens propositionRP 168/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Regeringens propositionRP 172/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 174/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 102/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 102/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 59/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Regeringens propositionRP 30/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 30/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Förbjud könsstympning av flickor

MedborgarinitiativMI 1/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Ärendet avfört från dagordningen. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 164/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 139/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.10.2020 kl 16.30. Plenum avslutades kl. 16.13.