Senast publicerat 17-11-2021 13:39

Plenarprotokollets huvudsida PR 134/2021 rd Plenum Tisdag 16.11.2021 kl. 14.01—20.21

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.21. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.01—14.57 och 16.54—20.21) och andre vice talman Juho Eerola (14.57—16.54). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-409674Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 79/2021 rd
Val

Riksdagen valde Heli Järvinen till medlem och Jenni Pitko till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 

3.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 80/2021 rd
Val

Riksdagen valde Noora Koponen till medlem i kulturutskottet. 

4.  Fyllnadsval till miljöutskottet

ValVAL 81/2021 rd
Val

Riksdagen valde Jenni Pitko till medlem i miljöutskottet. 

5.  Jussi Halla-ahos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 157/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Jenna Simulas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 158/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 210/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 212/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 215/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

13.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

LagmotionLM 48/2021 rdPauli Kiuru saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Regeringens propositionRP 104/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Regeringens propositionRP 140/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

MedborgarinitiativMI 9/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 9/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen

Regeringens propositionRP 117/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 117/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 101/2021 rd
LagmotionLM 47/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 101/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 47/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i kreditupplysningslagen

LagmotionLM 86/2020 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

21.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 87/2020 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

LagmotionLM 88/2020 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner

LagmotionLM 89/2020 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

24.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 24/2021 rdInka Hopsu gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

25.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 30/2021 rdSari Sarkomaa saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

26.  Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Statsrådets redogörelseSRR 3/2020 rd
Utskottets betänkandeFrUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2021. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2021. 

28.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 17.11.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.21.