Senast publicerat 11-02-2022 16:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 136/2021 rd Plenum Torsdag 18.11.2021 kl. 16.00—19.38

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.38. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.00—17.55) och förste vice talman Antti Rinne (17.55—19.38). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-410889Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä försvarsminister Antti Kaikkonen kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om regeringens syn på EU:s skogspolitiska linje (Ritva Elomaa saf)

Muntligt spörsmålMFT 203/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om regeringens åsikt om EU:s taxonomi (Janne Sankelo saml)

Muntligt spörsmålMFT 204/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om jordbrukets lönsamhet (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 205/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om ministrarnas ansvar i munskyddshärvan (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 206/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om resultatet av klimatkonferensen i Glasgow (Mikko Ollikainen sv)

Muntligt spörsmålMFT 207/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om försvarssamarbetet i EU (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 208/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om att trygga avtalsbrandkårernas verksamhet (Tuula Väätäinen sd)

Muntligt spörsmålMFT 209/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om barns och ungas kunskaper i finska (Pekka Aittakumpu cent)

Muntligt spörsmålMFT 210/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Debattinitiativ om förutsättningarna för seniora medborgare att leva ett gott liv och om äldrepolitiken

DebattinitiativDI 11/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 183/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 151/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 151/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 195/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Regeringens propositionRP 136/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 136/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 174/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

9.  Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen

MedborgarinitiativMI 9/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling

LagmotionLM 23/2021 rdAnna Kontula vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 kap. 9 § i strafflagen och 9 kap. 2 § i tvångsmedelslagen

LagmotionLM 27/2021 rdMia Laiho saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 34/2021 rdMia Laiho saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 15 d § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 29/2021 rdPekka Aittakumpu cent m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen

LagmotionLM 31/2021 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 § i djurskyddslagen

LagmotionLM 35/2021 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 36/2021 rdAri Koponen saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 19.11.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.38.