Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.56. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—16.08 och 17.58—19.18) och förste vice talman Antti Rinne (16.08—17.58 och 19.18—20.56). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-331800Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 17/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 17/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 153/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 19/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 25/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 19/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 4/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som förvaltningsutskottet, försvarsutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 190/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 209/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 206/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 208/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen

Regeringens propositionRP 211/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 144/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 145/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 145/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 70/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

Regeringens propositionRP 168/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen gav sitt samtycke till statsgarantierna och att de tidigare statsgarantierna upphävs enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

BerättelseB 5/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 161/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2020. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.11.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.56.