Senast publicerat 03-12-2021 09:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 19.06. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.03—16.09) och förste vice talman Antti Rinne (16.09—19.06). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-414479Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 209/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 209/2021 rd enligt betänkadet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2021. Ärendet slutbehandlat. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
LagmotionLM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 214/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 10/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-30. i proposition RP 129/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 31. och 32. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-414434
Förslag till uttalanden 30.11.2021
Bilaga 6A
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1-4 i proposition RP 142/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 34/2019 rd, 50, 60, 62, 72/2020 rd, 32/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd
LagmotionLM 41/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 158/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 89/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 41/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 162/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 207/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 207/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2022

DebattinitiativDI 9/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

11. Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2022

DebattinitiativDI 10/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

12. Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2022

DebattinitiativDI 11/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Regeringens propositionRP 218/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 212/2021 rd
LagmotionLM 79/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 212/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 79/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 191/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 191/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Regeringens propositionRP 199/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 199/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Regeringens propositionRP 158/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 158/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 160/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 160/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-429/2021 rd till finansutskottet. 

21. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 och 27 § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 52/2021 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 226/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 186/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021. 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021. 

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021. 

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 164/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021. 

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

Regeringens propositionRP 177/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021. 

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Regeringens propositionRP 167/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021. 

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 156/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021. 

30. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 2.12.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.06.