Senast publicerat 10-03-2022 14:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 148/2021 rd Plenum Torsdag 9.12.2021 kl. 16.00—21.01

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.01. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.59 och 19.56—21.01) och andre vice talman Juho Eerola (17.59—19.56). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-416518Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om det höjda elpriset (Leena Meri saf)

Muntligt spörsmålMFT 223/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om elbolagens agerande (Kimmo Kiljunen sd)

Muntligt spörsmålMFT 224/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om beskattningen av förvärvsinkomster (Elina Valtonen saml)

Muntligt spörsmålMFT 225/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om tidtabellen för vårdreformen (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 226/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 135/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-36. i proposition RP 159/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Jussi Halla-ahos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i förvaltningsutskottet

Begäran om befrielseBEF 162/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6. Mari Rantanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i förvaltningsutskottet

Begäran om befrielseBEF 163/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 230/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen

Regeringens propositionRP 229/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Regeringens propositionRP 228/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 10.12.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.01.