Senast publicerat 15-12-2021 14:33

Plenarprotokollets huvudsida PR 151/2021 rd Plenum Tisdag 14.12.2021 kl. 10.03—21.30

Plenum började kl. 10.03. Plenum avslutades kl. 21.30. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (10.03—11.28, 15.00—16.43 och 19.26—20.07), förste vice talman Antti Rinne (11.28—12.59 och 20.07—21.30) och andre vice talman Juho Eerola (12.59—15.00 och 16.43—19.26). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-417342Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 213/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 135/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Regeringens propositionRP 168/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 168/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 169/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.1.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Huvudtiteln avförd från dagordningen. 

6.2.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

6.3.  Huvudtitel 21 Riksdagen

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

6.4.  Huvudtitel 22 Republikens president

Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet. 

6.5.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 226/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2021. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 15.12.2021 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 21.30.