Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 152/2018 rd Plenum Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33

Plenum började kl. 13.04. Plenum avslutades kl. 13.33. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.04—13.33). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-243246Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 31.1.2019 överlämnat regeringens proposition RP 319/2018 rd. 

3.  Interpellation om läget i äldreomsorgen

InterpellationIP 3/2018 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen, 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 56 § i elmarknadslagen

Regeringens propositionRP 290/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 290/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 217/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 217/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 64 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 90/2018 rdTimo Harakka sd m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 94/2018 rdTimo Harakka sd m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Regeringens propositionRP 270/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 86/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 37/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 318/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 38/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Regeringens propositionRP 256/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av sanering av förorenade områden och lag om ändring av 148 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 247/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 5.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33.