Senast publicerat 17-12-2021 17:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 154/2021 rd Plenum Fredag 17.12.2021 kl. 10.00—14.55

Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 14.55. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (10.00—12.22) och förste vice talman Antti Rinne (12.22—14.55). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-418423Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.12.2021 överlämnat regeringens proposition RP 232/2021 rd. 

2.2.  Återtagande av regeringens proposition

Statsrådet har 16.12.2021 återtagit regeringens proposition RP 211/2020 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av ärendet. 

2.3.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 16.12.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 11/2021 rd om underrättelselagstiftningen. 

2.4.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 16.12.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 12/2021 rd: Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028. 

2.5.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 624, 638, 640, 643, 649, 651-654, 656-660/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.6.  Valförrättning

Val av generaldirektör för statens revisionsverk förrättas i det plenum som hålls måndagen den 20 december kl. 14. Generaldirektören väljs för en mandattid på sex år som börjar den 1 januari 2022 och löper ut den 31 december 2027. Valet förrättas på samma sätt som valet av talman. Ledamöterna har fått ta del av revisionsutskottets protokollsutdrag i ärendet. Ansökningarna från de som anmält sig för uppdraget hålls framlagda i lagstiftningsdirektörens rum i centralkansliet. 

3.  Katri Kulmunis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet och uppdraget som medlem i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 164/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

4.1.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 25 enligt betänkandet. 

4.2.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 

4.3.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.4.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.5.  Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden

Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 

5.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslag 1 och 2 i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslagen avslutades. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 20.12.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.55.