Plenarprotokollets huvudsida
PR
155
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.03. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.01—16.01), andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—18.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.00—20.03). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-245267
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om finansministeriets tjänstemannarapport (Eero Heinäluoma sd)
Muntligt spörsmål
MFT 251/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om utkomsten för personer med små arbetspensioner (Sami Savio saf)
Muntligt spörsmål
MFT 252/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hur samernas rättigheter förverkligas (Krista Mikkonen gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 253/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om verksamhet i vinstsyfte inom småbarnspedagogiken (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 254/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om mentala problem bland de unga (Veronica Rehn-Kivi sv)
Muntligt spörsmål
MFT 255/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om en reform av den sociala tryggheten (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 256/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om jordbrukets lönsamhet (Eerikki Viljanen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 257/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU-finansieringen till jordbruket (Arto Satonen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 258/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Maarit Feldt-Rantas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet, uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet, uppdraget som ersättare i utrikesutskottet, uppdraget som medlem i revisionsutskottet och uppdraget som medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet
Begäran om befrielse
BEF 64/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 172/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 60/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 113/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 283/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 308/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 292/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 277/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 97/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 64 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Timo
Harakka
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Timo
Harakka
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen
Lagmotion
Kari
Kulmala
blå
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 185 § i utlänningslagen och av 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Toimi
Kankaanniemi
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
20
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 8.2.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.03. 
Senast publicerat 13-02-2019 14:15