Senast publicerat 20-12-2021 20:45

Plenarprotokollets huvudsida PR 155/2021 rd Plenum Måndag 20.12.2021 kl. 14.00—18.30

Plenum började kl. 13.45. Plenum avslutades kl. 18.30. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.45—16.00 och 17.59—18.30) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.59). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-418647Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 20.12.2021 överlämnat regeringens proposition RP 233/2021 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 87/2021 rd
Val

Riksdagen valde Jouni Ovaska till medlem och Hilkka Kemppi till ersättare i utrikesutskottet. 

4.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 88/2021 rd
Val

Riksdagen valde Hanna Kosonen till medlem i finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2022 i propositionerna RP 146, 216/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 266/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-265, 267-429/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 73/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

5.1.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 

5.2.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 

5.3.  Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur

Riksdagen godkände avdelning 11 enligt betänkandet. 

5.4.  Avdelning 12 Inkomster av blandad natur

Riksdagen godkände avdelning 12 enligt betänkandet. 

5.5.  Avdelning 13 Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst

Riksdagen godkände avdelning 13 enligt betänkandet. 

5.6.  Avdelning 15 Lån

Riksdagen godkände avdelning 15 enligt betänkandet. 

5.7.  Allmänna motivering

Riksdagen godkände allmänna motiveringen enligt betänkandet. 

5.8.  Detaljmotivering, Allmänna föreskrifterna

Riksdagen godkände de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen enligt betänkandet. 

6.  Val av generaldirektör för Statens revisionsverk

ValVAL 89/2021 rd
Val

Riksdagen valde ekonomie doktor Sami Yläoutinen till generaldirektör för statens revisionsverk för en mandattid på sex år som börjar 1.1.2022 och löper ut 31.12.2027. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 226/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände beslutsförslag 1 och 2 i talmanskonferensens förslag TKF 3/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av beslutsförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 233/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 230/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 5/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 20.12.2021. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 20.12.2021 kl. 18.40. Plenum avslutades kl. 18.30.