Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 160/2020 rd Plenum Tisdag 8.12.2020 kl. 13.59—21.57

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 21.57. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.59 och 17.58—19.56) och förste vice talman Antti Rinne (15.59—17.58 och 19.56—21.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-340769Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020 (B 21/2020 rd). 

3.  Sanna Antikainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 52/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Regeringens propositionRP 240/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Regeringens propositionRP 239/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1, 141/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-30. i proposition RP 173/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

Regeringens propositionRP 136/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 136/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 185/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 185/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Regeringens propositionRP 214/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 214/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 175/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 175/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 235/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 235/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 5/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse SRR 5/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

BerättelseB 5/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 148/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 218/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Regeringens propositionRP 236/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Ärendet avfört från dagordningen. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 238/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 234/2020 rd
LagmotionLM 21/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.12.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.57.