Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.41. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.41). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-341029Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 8.12.2020 överlämnat regeringens proposition RP 241/2020 rd. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)

Regeringens propositionRP 87/2020 rd
Regeringens propositionRP 114/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2020 rd och lagförslaget i proposition RP 114/2020 rd sammanförda till lagförslag 1 enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 2 och 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 198/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2020 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 221/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 167/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 139/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 167/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 129/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 129/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
LagmotionLM 59/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 142/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Klimatårsberättelse 2020

BerättelseB 18/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 66/2020 rd
Val

Riksdagen valde Jani Mäkelä till ersättare i grundlagsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 218/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 218/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Regeringens propositionRP 236/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 236/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 148/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 238/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 238/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 234/2020 rd
LagmotionLM 21/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 234/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 21/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 194/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 194/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 a § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 52/2020 rdKaisa Juuso saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 233/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Regeringens propositionRP 219/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.12.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.41.