Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 170/2020 rd Plenum Måndag 21.12.2020 kl. 11.59—15.11

Plenum började kl. 11.59. Plenum avbröts kl. 12.25. Plenum fortsatte kl. 12.35. Plenum avslutades kl. 15.11. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (11.59—12.25) och talman Anu Vehviläinen (12.35—15.11). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-344376Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 70/2020 rd till utskott. 

2.2.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 18.12.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 153, 154/2020 rd till utskott. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Saramo)

Statsrådets skrivelseSR 7/2020 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2021 i propositionerna RP 146, 227/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.1.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.2.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.3.  Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.4.  Avdelning 12 Inkomster av blandad natur

Riksdagen godkände avdelning 12 enligt betänkandet. 

4.5.  Avdelning 13 Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäkstföring av vinst

Riksdagen godkände avdelning 13 enligt betänkandet. 

4.6.  Avdelning 15 Lån

Riksdagen godkände avdelning 15 enligt betänkandet. 

4.7.  Huvudtitel 21 Riksdagen

Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 

4.8.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet. 

4.9.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 

4.10.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 25 enligt betänkandet. 

4.11.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 26 enligt betänkandet. 

4.12.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet. 

4.13.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 28 enligt betänkandet. 

4.14.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 

4.15.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 30 enligt betänkandet. 

4.16.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 

4.17.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 

4.18.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 

4.19.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 35 enligt betänkandet. 

4.20.  Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur

Riksdagen godkände avdelning 11 enligt betänkandet. 

4.21.  Allmänna motivering

Riksdagen godkände allmänna motiveringen enligt betänkandet. 

4.22.  Detaljmotivering, Allmänna föresrkifter

Riksdagen godkände de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen enligt betänkandet. 

5.  Avbrytande av riksmötet

Riksdagsarbete diverseRAD 3/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 2.2.2021 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 15.11.