Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

Plenum började kl. 11.59. Plenum avbröts kl. 12.12. Plenum fortsatte kl. 12.31. Plenum avslutades kl. 13.53. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (11.59—12.12 och 12.31—13.53). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252188Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

Regeringens propositionRP 323/2018 rd
Regeringens propositionRP 324/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 51-54/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 39/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till tilläggsbudget för 2019 i enlighet med proposition RP 323/2018 rd och den kompletterande propositionen RP 324/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 51-54/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

Regeringens propositionRP 293/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 40/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 293/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 167/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 159/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 12. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 275/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 6. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252203
Förslag till uttalande 11.3.2019
Bilaga 7A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 158/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 309/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 27/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 309/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 282/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 38/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 282/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

LagmotionLM 84/2018 rd
MedborgarinitiativMI 1/2018 rd
LagmotionLM 18/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i lagmotion LM 84/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd och lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 69/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 69/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

Regeringens propositionRP 286/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 28/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 286/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 179/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017

BerättelseB 12/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

Statsrådets redogörelseSRR 6/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 

16.  Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

Statsrådets redogörelseSRR 7/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 284/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 38/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 242/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 241/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 40/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 259/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 41/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 42/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.3.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 13.53.