Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 21/2018 rd Plenum Tisdag 13.3.2018 kl. 14.01—17.32

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 17.32. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—15.45) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.45—17.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-176922Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 9.3.2018 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 3/2018 rd: Upphäv RP 124/2017 rd. 

3.  Eero Reijonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Begäran om befrielseBEF 22/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Juha Rehulas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet

Begäran om befrielseBEF 23/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2017 rd
LagmotionLM 59/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-59. i proposition RP 145/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES)

Regeringens propositionRP 196/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 196/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 1/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

Regeringens propositionRP 2/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Regeringens propositionRP 168/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 168/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 204/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 204/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 193/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 193/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 193/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.3.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.32.