Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 24/2020 rd Plenum Tisdag 17.3.2020 kl. 14.02—16.55

Plenum började kl. 14.02. Plenum avbröts kl. 15.34. Plenum fortsatte kl. 16.54. Plenum avslutades kl. 16.55. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.02—15.34) och andre vice talman Juho Eerola (16.54—16.55). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-291040Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 17/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik

Regeringens propositionRP 16/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

5.  Meddelanden

5.1.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 17.3.2020 överlämnat statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen (Ö 1/2020 rd), statsrådets förordningom omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 2/2020 rd), statsrådets förordningom kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården (Ö 3/2020 rd), statsrådets förordningom temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (Ö 4/2020 rd) och statsrådets förordningom temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (Ö 5/2020 rd). 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.3.2020 kl. 17.15. Plenum avslutades kl. 16.55.