Plenarprotokollets huvudsida
PR
27
2017 rd
Plenum
Onsdag 22.3.2017 kl. 13.59—17.00
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.00. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—14.40) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.40—17.00) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-115362
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Fyllnadsval till försvarsutskottet
Val
Riksdagen valde Jari Ronkainen till medlem och Olli Immonen till ersättare i försvarsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115049
Förslag till uttalanden 21.3.2017
Bilaga 4A
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 239/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 239/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115051
Förslag till uttalanden 21.3.2017
Bilaga 5A
Andra behandlingen
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagfäst förbud mot nollavtal
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagenom finansiering av undervisnings-och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 267/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 256/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 23.3.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.00. 
Senast publicerat 01-09-2017 15:10