Plenarprotokollets huvudsida
PR
27
2020 rd
Plenum
Onsdag 18.3.2020 kl. 14.21—20.17
Plenum började kl. 14.21. Plenum avslutades kl. 20.17. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.21—15.58 och 17.59—20.17) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—17.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-291503
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen måste 5 § upphävas. Till övriga delar får förordningen förbli i kraft. Den tekniska ändring som beskrivs i betänkandet ska göras i 3 §. Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020. 
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.3.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.17. 
Senast publicerat 31-03-2020 15:36