Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 27/2021 rd Plenum Tisdag 23.3.2021 kl. 14.08—20.54

Plenum började kl. 14.08. Plenum avbröts kl. 20.01. Plenum fortsatte kl. 20.09. Plenum avslutades kl. 20.54. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.08—16.00 och 17.59—19.59) och förste vice talman Tarja Filatov (16.00—17.59, 19.59—20.01 och 20.09—20.54). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-361285Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till Sitras förvaltningsråd

ValVAL 13/2021 rd
Val

Riksdagen valde Maria Guzenina till medlem i Sitras förvaltningsråd. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 17/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

Regeringens propositionRP 33/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-361689
Ändringsförslag 23.3.2021
Bilaga 5A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 261/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 261/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 252/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 252/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Regeringens propositionRP 24/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 24/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Meddelanden

10.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 23.3.2021 överlämnat regeringens proposition RP 38/2021 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till nästa plenum 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.3.2021 kl. 21.05. Plenum avslutades kl. 20.54.