Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 28/2021 rd Plenum Tisdag 23.3.2021 kl. 21.55—22.58

Plenum började kl. 21.55. Plenum avslutades kl. 22.58. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (21.55—22.02) och andre vice talman Juho Eerola (22.02—22.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-361286Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 24.3.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.58.